En güzel İngilizce sözler ve anlamları yazımızda sizleri bekliyor. Kendinizi ingilizce sözler ile daha havalı şekilde ifade edebilirsiniz. Instagram biyografisinde İngilizce sözleri kullanabilir, mesaj olarak arkadaşlarınıza gönderebilir veya  diğer sosyal medya platformlarında paylaşabilirsiniz.

Birlikte, sözlerin sihrini keşfetmeye ve dilin gücüyle dünyayı dolaşmaya hazır mısınız? Kısa ingilizce sözler, cool ingilizce sözler, anlamlı ingilizce sözler, İngilizce aşk sözleri ve anlamları yazımızda.

İngilizce sözler ve anlamları

 • “The only person you should try to be better than is the person you were yesterday.” Daha iyi olmaya çalışmanız gereken tek kişi, dün olduğunuz kişidir.
 • “The future starts today, not tomorrow.” – Gelecek bugün başlar, yarın değil.
 • “Life is either a daring adventure or nothing at all.” Hayat ya cesur bir macera ya da hiçbir şeydir.
 • “The only true wisdom is in knowing you know nothing.” Tek gerçek bilgelik, hiçbir şey bilmediğini bilmektir.
 • “The only thing we have to fear is fear itself.” Tek korkmamız gereken şey, korkunun kendisidir.
 • “The only way to do great work is to love what you do.” Harika işler yapmanın tek yolu, yaptığınız işi sevmektir.
 • “In the middle of every difficulty lies opportunity.” Her zorluğun ortasında bir fırsat yatar.
 • “Believe you can and you’re halfway there.” İnanabilirsen yarı yoldasın.
 • “Success is not final, failure is not fatal: It is the courage to continue that counts.” Başarı kesin değil, başarısızlık ölümcül değil: Devam etmeye cesaret etmek önemlidir.
 • “The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.” Gelecek, hayallerinin güzelliğine inananlara aittir.
 • “The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today.” Yarının gerçekleşmesindeki tek sınırlama, bugünkü şüphelerimiz olacaktır.
 • “Happiness is not something ready-made. It comes from your own actions.” Mutluluk hazır bir şey değildir. Kendi eylemlerinizden gelir.
 • “The best way to predict the future is to create it.” Geleceği tahmin etmenin en iyi yolu, onu yaratmaktır.
 • “The secret of getting ahead is getting started.” İlerlemenin sırrı, başlamaktır.
 • “Don’t watch the clock; do what it does. Keep going.” Saate bakma; o ne yapıyorsa yap. Devam et.
 • “You are never too old to set another goal or to dream a new dream.” Başka bir hedef koymak veya yeni bir hayal kurmak için asla çok yaşlı değilsiniz.
 • “The only time to look back is when you want to see how far you’ve come.” Geriye bakmanın tek zamanı, ne kadar ilerlediğinizi görmek istediğiniz zamandır.
 • “The harder you work for something, the greater you’ll feel when you achieve it.” Bir şey için ne kadar çok çalışırsanız, ona ulaştığınızda o kadar büyük hissedeceksiniz.
 • “It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.” Ne kadar yavaş gittiğiniz önemli değil, durmadığınız sürece.
 • “Life is short, and it’s up to you to make it sweet.” Hayat kısa ve onu tatlı hale getirmek size bağlı.

Kısa İngilizce sözler

I think; therefore I am.
Düşünüyorum. Öyleyse varım.

Don’t criticize what you can’t understand.
Anlamadığın şeyi eleştirme.

Die with memories not dreams.
Anılarla öl, hayallerle değil.

You only live once so thinh twice.
Sadece bir kere yaşıyorsun, o yüzden iki kere düşün.

I wish people had trailers.
Keşke insanların fragmanları olsaydı.

What’s past is past. Time to move on.
Geçmiş geçmiştir. Harekete geçme zamanı.

Don’t expect people to change.
İnsanların değişmesini beklemeyin.

I will never get tired of you.
Senden asla sıkılmayacağım.

Hate is heavy, let it go.
Nefret ağırdır, bırak gitsin.

Beauty will save the world.
Dünyayı güzellik kurtaracak.

If it’s meant to be it will be.
Olması gerekiyorsa olacaktır.

Do what is right, not what is easy.
Doğru olanı yap, kolay olanı değil.

I don’t trust words, I trust actions.
Sözlere güvenmem, hareketlere güvenirim.

If you had one wish, what it would be?
Eğer bir dileğin olsaydı ne olurdu?

You reap what you sow.
Ne ekersen onu biçersin.

you Reap what you sow

Memories never die.
Hatıralar asla ölmez.

Nothing is what it seems.
Hiçbir şey göründüğü gibi değildir.

I am strong but I am tired.
Güçlüyüm ama yoruldum.

Bring to me life!
Beni hayata döndür!

I wish everthing was as easy as getting fat.
Keşke her şey kilo almak kadar kolay olsaydı.

True love isn’t found, it’s built.
Gerçek aşk bulunmaz, inşa edilir.

The less you talk, the more you’re listened to.
Ne kadar az konuşursan, o kadar çok dinlenirsin.

Ünlülerden İngilizce sözler ve anlamları

“Love the life you live. Live the life you love.” -Bob Marley
Yaşadığın hayatı sev. Sevdiğin hayatı yaşa.

bob marley Love the life you live Live the life you love

“He is happiest, be he king or peasant who finds peace in his home.” – Goethe
İster kral ister köylü olsun, en mutlu insan evinde huzur bulan insandır.

“Always remember that you are absolutely unique. Just like everyone else.” -Margaret Mead
Her zaman kesinlikle benzersiz olduğunu hatırla. Tıpkı diğer herkes gibi.

“I think; therefore I am.” – Rene Descartes
Düşünüyorum. Öyleyse varım.

“If you are born poor its not your mistake. But if you die poor its your mistake.” – Bill Gates
Eğer fakir olarak doğduysanız, bu sizin hatanız değildir. Fakat fakir olarak ölürseniz, bu sizin hatanızdır.

“The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.” -Eleanor Roosevelt
Gelecek, hayallerinin güzelliğine inananlara aittir.

“Do not disturb someone who does not feel your absence with your presence.” – Bob Marley
Yokluğunuzu hissetmeyeni varlığınızla rahatsız etmeyin.

Life is what happens when you’re busy making other plans.” -John Lennon
Hayat siz planlar yaparken olan şeydir.

Life is what happens when you are busy making other plans John Lennon

“Life itself is the most wonderful fairy tale.” -Hans Christian Andersen
Hayatın kendisi en güzel masaldır.

“Keep smiling, because life is a beautiful thing and there’s so much to smile about.” -Marilyn Monroe
Gülümsemeye devam et, çünkü hayat güzel bir şey ve gülümsemek için çok şey var.

“The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched – they must be felt with the heart.” -Helen Keller
Dünyadaki en iyi ve en güzel şeyler görülemez, hatta dokunulmaz – kalp ile hissedilmeleri gerekir.

“War is peace. Freedom is slavery. Ignorance is strength.” – George Orwell
Savaş barış demektir. Özgürlük köleliktir. Cehalet güçtür.

“The two most powerful warriors are patience and time.” – Leo Tolstoy
En güçlü iki savaşçı sabır ve zamandır.

“There is no friend as loyal as a book.” – Ernest Hemingway
Kitap kadar sadık hiçbir arkadaş yoktur.

“It is during our darkest moments that we must focus to see the light.” -Aristotle
En karanlık anlarımızda ışığı görmeye odaklanmalıyız.

“Whoever is happy will make others happy too.” -Anne Frank
Mutlu olan başkalarını da mutlu edecektir.

“Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail.” -Ralph Waldo Emerson
Yolun gittiği yere gitmeyin, yolun olmadığı yere gidin ve bir iz bırakın.

“You can cut all the flowers, but you cannot keep spring from coming.” – Pablo Neruda
“Bütün çiçekleri koparabilirsiniz ama baharın gelmesini engelleyemezsiniz.”

The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall.” -Nelson Mandela
“Yaşamdaki en büyük zafer asla düşmemek değil, her düştüğümüzde yükselmektir.”

The way to get started is to quit talking and begin doing.” -Walt Disney
“Başlamanın yolu konuşmayı bırakmak ve yapmaya başlamaktır.”

Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma – which is living with the results of other people’s thinking.” -Steve Jobs
Zamanınız sınırlı, bu yüzden başka birinin hayatını yaşayarak boşa harcamayın. Başkalarının düşüncelerinin sonuçlarıyla yaşayan dogma tarafından tuzağa düşürülmeyin.

“An intelligent hell would be better than a stupid paradise.” – Victor Hugo
Zeki bir cehennem, aptal bir cennetten daha iyidir.

If life were predictable it would cease to be life, and be without flavor.” -Eleanor Roosevelt
Hayat öngörülebilir olsaydı, yaşam olmaktan vazgeçerdi ve lezzetsiz olurdu.

If you look at what you have in life, you’ll always have more. If you look at what you don’t have in life, you’ll never have enough.” -Oprah Winfrey
Hayatta sahip olduklarınıza bakarsanız, her zaman daha fazlasına sahip olursunuz. Hayatta sahip olmadığınız şeylere bakarsanız, asla yeterli olmayacaksınız.

“Life is really simple, but we insist on making it complicated.” -Confucius
Hayat gerçekten basit, ama biz onu karmaşık hale getirmekte ısrar ediyoruz.

“In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on.” -Robert Frost
Üç kelimeyle hayat hakkında öğrendiğim her şeyi özetleyebilirim: hayat devam ediyor.

“Life is made of ever so many partings welded together.” -Charles Dickens
Hayat, birbirine kaynaklanmış çok fazla bölümden oluşur.

Anlamlı İngilizce sözler

Don’t walk behind me; I may not lead. Don’t walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my friend.
Arkamdan yürüme, yol gösteremeyebilirim. Önümden yürüme, takip etmeyebilirim. Sadece yanımda yürü ve arkadaşım ol.

Stay away from negative people, they have a problem for every solution.
Olumsuz insanlardan uzak durun, onların her çözüm için bir problemi vardır.

Behind every great man is a woman rolling her eyes.
Her başarılı adamın arkasında gözlerini deviren bir kadın vardır.

They say good things take time that’s why I’m always late.
Güzel şeyler zaman alır derler, işte hep bu yüzden geç kalıyorum.

When you start looking at people’s hearts instead of their faces, life becomes clear.
İnsanların yüzleri yerine kalplerine bakmaya başladığında, hayat daha berrak hale gelir.

I’m sorry, if you were right, I’d agree with you.
Üzgünüm, haklı olsaydın seninle aynı fikirde olurdum.

Nobody is too bust it’s just a matter of priorities.
Kimse çok meşgul değildir, sadece öncelik meselesi.

Don’t let idiots ruin your day.
Aptalların gününüzü mahvetmesine izin vermeyin.

You can choose your friends but you can’t choose your family.
Arkadaşlarını seçebilirsin fakat aileni seçemezsin.

Welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is: You do not talk about Fight Club.
Dönüş Kulübü’ne hoş geldiniz. Dönüş Kulübü’nün ilk kuralı, Dövüş Kulübü hakkında konuşmamaktır.

The greratest thing you’ll evet learn is just to love and be loved in return.
Öğreneceğin en büyük şey, sadece sevmek ve karşılığında sevilmektedir.

Happiness can be found even in the darkest of times. If one only remembers to turn on the light.
Eğer birisi ışığı açmayı hatırlarsa, en karanlık zamanlarda bile mutluluk bulunabilir.

If you are not doing what you love you are wasting your time.
Eğer sevdiğin şeyi yapmıyorsan vaktini boşa harcıyorsun.

Never love anyone who treats you like you’re ordinary.
Size sıradan biriymiş gibi davranan hiç kimseyi sevmeyin.

It is important to make people happy but you must first start with yourself.
İnsanları mutlu etmek önemlidir. Ama önce kendinden başlamak zorundasın.

Before you speak, listen.
Before you spend, earn.
Before you write, think.
Before you quit, try.
Before you die, live.
Konuşmadan önce dinle,
Harcamadan önce kazan,
Yazmadan önce düşün,
Bırakmadan önce dene,
Ölmeden önce yaşa.

İlginizi Çekebilir: Instagram Biyografi Sözleri

Always hope but never expect.
Daima umut et ama asla beklenti içinde olma.

You are not rich until you have something money can’t buy.
Paranın satın alamayacağı bir şeye sahip olana kadar zengin değilsindir.

Give everyday the chance to become the most beautiful of your life.
Her güne hayatının en güzeli olması için bir şans ver.

I never lose either I win or I learn.
Hiçbir zaman kaybetmem, ya kazanırım ya da öğrenirim.

If you don’t fight for what you want don’t cry for what you lost.
İstediklerin için savaşmıyorsan kaybettiklerin için ağlama.

If you never try you will never know.
Eğer denemezsen asla bilmeyeceksin.

Never make a permanent decision on temporary feelings.
Asla geçici duygularla kalıcı kararlar vermeyin.

Even a white rose has a black shadow.
Beyaz gülün bile siyah gölgesi vardır.

The strongest hearts have the most scars.
En güçlü kalpler en fazla yaraya sahiptir.

In a world where everyone wears a mask it’s a privilege to see a soul.
Herkesin maske taktığı bir dünyada, ruhu görmek bir ayrıcalıktır.

Life becomes easier when you delete the negative people from it.
Negatif insanları hayatından çıkarttığında hayat daha kolay hale gelir.

We are born to love, not to hate.
Biz sevmek için doğarız, nefret etmek için değil.

Stop complaining do something.
Şikayet etmeyi bırak, bir şeyler yap.

Life is short. Spend it wish people who make you laugh and feel.
Hayat kısa. Hayatınızı sizi güldüren ve seviliyor hissettiren insanlarla geçirin.

Everything you deserve will be yours. Be patient.
Hak ettiğin her şey senin olacak. Sabırlı ol.

Thinking is difficult, that’s why most people judge.
Düşünmek zordur, çoğu insan bu yüzden yargılar.

When you are a good person you don’t lose people. They lose you.
İyi bir insan olduğun için sen insanları kaybetmezsin. İnsanlar seni kaybeder.

Never regret. If it’s good, it’s wonderful. If it’s bad, it’s experience.
Asla pişman olma. İyiyse, harika. Kötüyse deneyimdir.

Just because I don’t react doesn’t mean I didn’t notice.
Tepki vermiyor olmam farketmediğim anlamına gelmez.

Find someone who understands your silence.
Sessizliğini anlayan birini bul.

Life is what happens when you’re bust making other plans.
Hayat siz başka planlar yaparken başınıza gelenlerdir.

Never let your fear decide your future.
Korkunun geleceğine karar vermesine asla izin verme.

No mather how long you wait love is worth the wait.
Ne kadar beklediğinin bir önemi yok, aşk beklemeye değer.

Time doesn’t heal anything it just teaches us how to live with the pain.
Zaman hiçbir şeyi iyileştirmez, sadece acı ile nasıl yaşayacağımızı öğretir.

Be careful what you tell people. A friend today could be an enemy tomorrow.
İnsanlara ne söylediğine dikkat et. Bugün dostun olan kişi yarın bir düşmana dönüşebilier.

Honest is a very expensive gift, don’t expect it from cheap people.
Dürüstlük pahalı bir hediyedir, ucuz insanlardan beklemeyin.

Ne reason to stay is a good reason to go.
Kalmak için bir sebebinin olmaması gitmek için iyi bir sebeptir.

Leave the past where it belongs.
Geçmişi ait olduğu yer de bırak.

Sometimes the wrong choices bring us to the right places.
Bazen yanlış tercihler bizi doğru yere getirir.

Now I’m leaving, leaving you with your worst enemy. Yourself.
Şimdi gidiyorum ve seni en büyük düşmanınla başbaşa bırakıyorum. Kendinle.

Sizler de yorum kısmından sevdiğiniz ve kullandığınız güzel ingilizce sözleri paylaşabilirsiniz.

Paylaş

2 yorum

Yorumdan çık